Opłata wpisowa – 300 zł. Opłata nie podlega zwrotowi. Traktowana jest jako podpisanie umowy wstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka.

Opłata coroczna – 200 zł. Opłata dla dzieci kontynuujących pobyt w żłobku/przedszkolu pobierana we wrześniu każdego kolejnego roku szkolnego przeznaczona wyposażenie i ubezpieczenie dziecka.

 

Żłobek

Cennik obowiązujący w roku żłobkowym 2023/2024

Opłata miesięczna stała nie podlega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w żłobku.

  • 750 zł (6.00-17.00 od poniedziałku do piątku, maksymalnie 10h dziennie) – dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
  • 1150 zł (6.00-17.00 od poniedziałku do piątku, maksymalnie 10h dziennie) – dla dzieci nie zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

 * w 2024 roku Gmina Dąbrowa Górnicza udziela dotacji w kwocie 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie gminy. Zgodnie z podpisaną z Gminą Dąbrowa Górnicza umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę otrzymanej od Gminy Dąbrowa Górnicza dotacji na dane dziecko.

Opłata za wyżywienie

  • (śniadanie, II śniadanie, obiad – dwudaniowy, podwieczorek) –16,50zł/dzień

Żłobek

Cennik obowiązujący w roku żłobkowym 2024/2025

Opłata miesięczna stała nie podlega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w żłobku.

  • 850 zł (6.00-17.00 od poniedziałku do piątku, maksymalnie 10h dziennie) – dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
  • 1250 zł (6.00-17.00 od poniedziałku do piątku, maksymalnie 10h dziennie) – dla dzieci nie zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
  • (śniadanie, II śniadanie, obiad – dwudaniowy, podwieczorek) –17,50zł/dzień

 * w 2024 roku Gmina Dąbrowa Górnicza udziela dotacji w kwocie 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie gminy. Zgodnie z podpisaną z Gminą Dąbrowa Górnicza umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę otrzymanej od Gminy Dąbrowa Górnicza dotacji na dane dziecko.

Opłata za wyżywienie

Dopłata za wydłużenie pobytu dziecka ponad wyznaczony czas przebywania dziecka w żłobku oraz po godz. 17 wynosi – 40 zł

Opłata miesięczna stała oraz opłata miesięczna za wyżywienie płatna jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.

Konto na które należy wpłacać wszelkie należne opłaty:

Justyna Zych
Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Stonoga
ul. Przybylaka 14
41-300 Dąbrowa Górnicza

ING BANK  ŚLĄSKI, nr konta: 03 1050 1360 1000 0091 3706 8574

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj placówki do której dziecko uczęszcza, miesiąc za który dokonywana jest opłata, czesne: kwota, wyżywienie: kwota

np. Jan Kowalski, żłobek, wrzesień, czesne: 400 zł, wyżywienie: 200 zł