Opłata wpisowa – 300 zł. Opłata nie podlega zwrotowi. Traktowana jest jako podpisanie umowy wstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka.

Opłata coroczna – 200 zł. Opłata dla dzieci kontynuujących pobyt w żłobku/przedszkolu pobierana we wrześniu każdego kolejnego roku szkolnego przeznaczona wyposażenie i ubezpieczenie dziecka.

 

Żłobek

Cennik obowiązujący w roku żłobkowym 2020/2021

Opłata miesięczna stała nie podlega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w żłobku.

  • 500 zł (6.00-17.00 od poniedziałku do piątku, maksymalnie 10h dziennie) – dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
  • 900 zł (6.00-17.00 od poniedziałku do piątku, maksymalnie 10h dziennie) – dla dzieci nie zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

 * w 2021 roku Gmina Dąbrowa Górnicza udziela dotacji w kwocie 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie gminy. Zgodnie z podpisaną z Gminą Dąbrowa Górnicza umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę otrzymanej od Gminy Dąbrowa Górnicza dotacji na dane dziecko.

Opłata za wyżywienie

  • (śniadanie, II śniadanie, obiad – dwudaniowy, podwieczorek) –12,50zł/dzień

Cennik obowiązujący w roku żłobkowym 2021/2022

Opłata miesięczna stała nie podlega zwrotowi bez względu na ilość dni pobytu dziecka w żłobku.

  • 550 zł (6.00-17.00 od poniedziałku do piątku, maksymalnie 10h dziennie) – dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
  • 950 zł (6.00-17.00 od poniedziałku do piątku, maksymalnie 10h dziennie) – dla dzieci nie zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Opłata za wyżywienie

  • (śniadanie, II śniadanie, obiad – dwudaniowy, podwieczorek) –13,50zł/dzień

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa od drugiego dnia ciągłej nieobecności dziecka w placówce, jeżeli o nieobecności żłobek/przedszkole zostało powiadomione co najmniej dzień wcześniej.

Dopłata za wydłużenie pobytu dziecka ponad wyznaczony czas przebywania dziecka w żłobku oraz po godz. 17 wynosi – 40 zł

Opłata miesięczna stała oraz opłata miesięczna za wyżywienie płatna jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.

Karnet adaptacyjny:

Adaptacja to czas bardzo ważny i potrzebny.  Odbywa się na tydzień, bądź 2 tygodnie przed rozpoczęciem całodziennego pobytu w żłobku bądź przedszkolu. Podczas adaptacji dziecko ma szansę oswoić się z nowym miejscem. Te wspólnie spędzone z opiekunem godziny pomagają dziecku złagodzić stres jaki przynosi nowa sytuacja w ich życiu, a nam pozwalają lepiej poznać i zrozumieć Państwa dziecko i jego potrzeby. Adaptacja to czas dziecka z opiekunem, odbywa się bez obecności Rodzica. Karnet adaptacyjny możliwy jest do wykupienia wyłącznie pod podpisaniu umowy z placówką.

  • Karnet adaptacyjny – 10 godzin – 250 zł

* możliwość wykupienia karnetu wyłącznie w celu adaptacji w miesiącach poprzedzających miesiąc od kiedy dziecko będzie uczęszczało na stałe

 

Konto na które należy wpłacać wszelkie należne opłaty:

Justyna Zych
Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Stonoga
ul. Przybylaka 14
41-300 Dąbrowa Górnicza

ING BANK  ŚLĄSKI, nr konta: 03 1050 1360 1000 0091 3706 8574

W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj placówki do której dziecko uczęszcza, miesiąc za który dokonywana jest opłata, czesne: kwota, wyżywienie: kwota

np. Jan Kowalski, żłobek, wrzesień, czesne: 400 zł, wyżywienie: 200 zł